Alan DeYoung

Alan R. DeYoung

Democratic

Chuck Wichgers Incumbent

Chuck Wichgers

Republican